☰ Menu
WUP Opole
Herb województwa opolskiego - symbol województwa opolskiego. Herb przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb został ustanowiony w kwietniu 2001 r. uchwałą sejmiku województwa.

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby wykonujące działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzające wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierającego informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ:

  • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.

Wydawanie zaświadczeń w województwie opolskim:

Na terenie województwa opolskiego organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Zaświadczenia wydawane są na podstawie:

  • wniosku,
  • dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia i/lub prowadzenia działalności,
  • potwierdzenia dokonania opłaty.

Wnioski powinny być kierowane na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

ul. Oleska 127

45-231 Opole

(budynek WORD II piętro)
 

Opłata

Opłatę, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, tj. w 2022 roku 90,30 zł (wyłącznie w polskiej walucie) należy dokonać na rachunek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Bank Millenium SA O/Opole

NR 10 1160 2202 0000 0000 4170 1700

Z dopiskiem: "Opłata za wydanie zaświadczenia o działalności"                                                                    

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Ewa Baryliszyn 

tel. 77 44 16 677

e-mail: e.baryliszyn@wup.opole.pl

ul. Oleska 127

45-231 Opole

(budynek WORD II piętro)

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2265).

Dokumenty do pobrania

1. Wzory wniosków/oświadczeń

2. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia

3. Ochrona danych osobowych

4. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646)

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskiej (DZ. U. poz.2265)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

7. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz Dyrektywa 2013/55/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kańtoch Mariusz
(2014-08-19 14:19:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kańtoch Mariusz
(2022-01-04 08:51:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 821924