☰ Menu
WUP Opole
Herb województwa opolskiego - symbol województwa opolskiego. Herb przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb został ustanowiony w kwietniu 2001 r. uchwałą sejmiku województwa.

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WUP w Opolu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą e-mail: wup@wup.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 44 16 707. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
  • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
  • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli; opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu mieści się w trzech siedzibach. Budynek główny zlokalizowany jest przy ul. Głogowskiej 25c (parter, I piętro, II piętro), ponadto siedziba urzędu mieści się przy ul. Oleskiej 127 (I i II piętro) oraz przy ul. Zielonogórskiej 3 (IV piętro).

1. Ul. Głogowska 25c

Do urzędu prowadzą dwa wejścia. Wejście przy ul. Głogowskiej 25c (od strony ul. Chłodniczej) posiada schody zaopatrzone w barierkę i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się od ul. Głogowskiej. Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie funkcjonuje winda. Na schodach prowadzących na poszczególne kondygnacje zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku od strony ul. Głogowskiej.

2. Ul. Oleska 127

Do budynku prowadzi wejście od strony wewnętrznego placu manewrowego WORD. Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest możliwość skorzystania z windy (wyłącznie na II piętro) po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

3. Ul. Zielonogórska 3

Do budynku prowadzi wejście od ul. Zielonogórskiej – brak ograniczeń architektonicznych, więc podjazd nie jest wymagany. Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się winda. Na schodach zamontowane są poręcze. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynkach urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma również druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących. Wewnątrz budynków urzędu brak pętli indukcyjnych. Nie ma również specjalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych platform.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy każdej siedzibie urzędu znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynków urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wytworzył:
Udostępnił:
Kańtoch Mariusz
(2020-09-28 10:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kańtoch Mariusz
(2021-03-23 14:52:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 824762